Referat fra V.N.I.s Generalforsamling

Referat GENERALFORSAMLING I VNI Onsdag den 3. maj 2006

kl. 19.30 i Sognehuset. Til stede var: Hele bestyrelsen samt udvalgsmedlemmer.

1.Valg af dirigent og referent, samt stemmetællere. Til dirigent valgtes Åse der konstaterede at der var rettidigt indkaldt til generalforsamlingen. Stemmetællere: Alvilda, Gudrun & Jutta. Referent: Marlene

 

2.Formandens beretning, samt orientering fra udvalgene.

 

Formanden:

Så er der endnu engang gået et år og det er tid til at se tilbage på de mange aktiviteter der har været igangsat i det seneste år. Denne beretning vil dog kun koncentrere sig om de generelle aktiviteter, da den efterfølges af en orientering fra underudvalgene.

 

Foråret 2005 blev tiden hvor vi endelig kunne indvie vores Multihus, som havde været undervejs i en årrække. Der blev udført en del frivillig arbejde hen over foråret - men efter indvielsen gik tingene i stå - som en naturlig konsekvens af at "Tordenskjolds soldater" havde været i gang i en lang periode. Det er derfor stadig en del mindre udendørs arbejde at gøre før projektet kan betragtes som afsluttet, hvilket jeg håber kan finde sted i løbet af denne måned.

 

Huset blev taget i brug i efteråret - og det var rigtig godt benyttet gennem hele vinteren. Der manglede dog stadig at blive lavet en scene og nogle mobile storskabe for at projektet kunne afsluttes økonomisk, hvilket blev afsluttet i februar 2006. Foreningen har i skrivende stund fået det lovede tilskud fra Lokale og Anlægsfonden - men mangler dog stadig de 250.000 kr. som EU har stillet os i udsigt. En udbetalingsanmodning blev fremsendt i slutningen af oktober 2005 - og de sidste bilag i februar 2006 - men anmodningen er endnu ikke færdigbehandlet i ministeriet...

 

Skabene i Multihuset har været hårdt tiltrængt, da den forgangne sæson har budt på en del frustration over at tingene roder og bliver væk i huset. Det skulle der nu være rettet op på til næste sæson, da der er aflåste skabe i huset.

 

Byfesten 2005 blev en stor økonomisk succes. Som det senere fremgår af regnskabet var det meget indbringende - så det var jo rigtig godt. Lørdagsfesten blev for første gang afholdt i Multihuset - og det bliver nok til en fremtidig tradition.

 

Afslutningen på vintersæsonen er jo også allerede ved at blive til en tradition, da de forskellige vinteraktiviteter kan afsluttes samtidig ved et fælles arrangement. Der var rigtig mange mennesker til stede i Multihuset da det blev afholdt i år - så det er rart at arrangere noget der bakkes kraftigt op omkring. Et flot arrangement som gymnastikudvalget skal have meget ros for...

 

2006 er året hvor VNI kan fejre 100 års jubilæum. Den første forgænger for - Vester Nebel Gymnastikforening - blev stiftet den 16. oktober 1906 - så til efteråret vil VNI afholde en reception og derved markere jubilæet. Samtidig arbejdes der på at sammensætte et jubilæumsskrift, som foreningen vil udgive til efteråret, med noget historisk materiale som Henning Jørgensen fra Sognearkivet har fundet - sammen med nogle anekdoter fra nogle af tidernes medlemmer i foreningerne. Hermed endnu engang en opfordring til at skrive et lille bidrag til skriftet - og det gælder både unge som ældre medborgere i sognet.

 

Foreningens driftsregnskab vil som det fremgår senere vise et fornuftigt overskud, som hjælper med at rette op på egenkapitalen, som der er blevet tæret voldsomt på i forbindelse med byggeriet af Multihuset. Dette er en nødvendig basis for at fortsætte foreningen, da vi stadig har 8 år tilbage at afdrage vores rentefrie lån vi har optaget i Esbjerg Kommune til anlægsudgifterne ved Multihuset.

 

Volleyball: (Rune/Ejvind)

Sæson med rimelig god tilslutning. PT 18-20 seniorer og 18-20 juniorer ( 5-7 kl). Træning onsdag. Har fået etableret et godt grundspil. Ingen turneringskampe men træningskamp mod St. Darum. Vil evt. forsøge at stable et weekendstævne på benene. Forventer et øget antal spillere til næste sæson, da der er potentielle spillere i Tarp/Bryndum og Skads/Andrup. Udvalget sluttede med at konstatere at Multihallen er et supersted til volleyball.

 

Fodbold: (Ejvind)

Microput Spillede syvmandsturnering

 

Miniput: 14 spillere. En god sæson hvor holdet klarede sig fint i turneringen, og lavede Mcdonaldscup på egne baner. Løste pædagogiske problemer med forældre på sidelinien hvilket resulterede i bedre opførsel og koncentration. Lidt kritik fra forældre m.h.t. for lidt kamptid.

 

Lilleput: et 11 mands hold og dermed underlagt JBU Jylland hvilket gav lidt problemer m.h.t. dispensation for antallet af spillere der er lidt ældre. Problemet blev dog løst efter ankning af afslaget. En god lang sæson hvor holdet klarede sig rigtigt fint i turneringen.

 

Pigeholdet: Fuldt intakt fra året før. Holdet klarede sig rigtigt godt i turneringen.  Tina’s  kontakt til Guldbageren sikrede holdet et nyt kampsæt. De ser rigtig godt ud!

 

Seniorer: Trods 20 tilmeldte havde holdet problemer med at stille hold til kampene. Derfor bliver det et 7-mands hold til næste år. Holdet klarede sig ikke så godt i turneringen, men havde dog en godt ”slutspurt” med 5-6 sejre.

 

Alt i alt en rigtig god fodboldsæson 2005 med masser af mennesker. Liv og glæde på banerne.

 

Gymnastik: (Henriette)

General god tilslutning på alle hold vinteren 2005-2006

3 børnehold; Forældre barn, Pige sjov, Spring.

 

3 voksen hold: Begynder step, Body step, Modne mænd

 

Gym. Opvisningen;

Opvisningen gik godt, god opbakning fra publikum samt gode opvisninger fra alle hold.

 

Fint med håndbold og volley.

 

Begynderstep og modne mænd havde i år valgt ikke at lave opvisning. Og Spring holdets opvisning blev desværre ikke til noget pga. sygdom - synd for lederen, Daniel.

 

Line Dance:

Stor tilslutning ca. 25 deltagere som havde 10 sjove og lærerige timer i efteråret 2005, desværre valgte lederen Anja kun at undervise for West Coast Line dancere. - Måske prøver vi igen til vinter.

 

Stavgang:

Vi har haft instruktør Søren Sørensen fra DGI ude 2 gange (byfest og sen sommer) ikke så stor tilslutning som håbet på ”kurset” ærgerligt da det er vigtig hvis man vil have det optimale ud af det  at man kan teknikken. Men der er en lille flok som stadig går – håber at kunne få Søren Sørensen ud igen her i foråret.

 

Børne Idræt:

Sommeren 2005 havde vi 10-12 deltagere som lavede en masse boldlege samt ”håndbold” - Intet hold i år, børnene spiller nu børnehåndbold.

 

Håndbold: (Henriette)

 

Sommeren 2005 havde vi 1 damehåndbold hold med i turneringen – de klarede sig fint.

 

Vinteren 2005-2006 var første år hvor vi igen efter mange års pause og takke været multihallen havde meldt en børnehåndbold hold årgang 1997-1998 med i turneringen – de klare sig også fint, disse spillede også en fin kamp til gymnastik opvisningen.

Sommeren 2006 har vi 1 damehold samt 2 børnehold årgang 1997-1999 meldt til turnering.

 

PR:(Jens Jørgen)

Kommunesammenlægning kan måske give problemer med størrelsen af støtte fra Esbjerg Idrætsforbund. Årligt møde omkring baneopkridtning skal næste år foregå her i V. Nebel (feb).  JBU Klubservice skal fremover hentes via nettet. Dommermangel betyder at klubber der ikke selv  har dommere ikke kan regne med at får dommere til deres kampe. Stadig problemer med hærværk. Problemer med ”hundepinde” på banerne de ødelægger knivene på plænetraktoren. Foreningen skal finde en ny ”baneopkridter”

 

Blad: (Anita)

Regnskabet ser fint ud. Der er i år 1.000 kr. i overskud, hvilket til dels skyldes de nye farve annoncer. Flere nye annoncører. Bladet flot layout og god tilfredshed med det nye trykkeri i Astrup. Anita efterlyser gerne mere stof.

 

Tennis: (Else)

17 betalende medlemmer + V Nebel ungdomsklub der må benytte banen fra 14-16 hver dag.

 

Problemer med hærværk samt øldåser og lignende affald efter unge mennesker der opholder sig ved banerne om aftenen. Har sat ekstra affaldscontainere op, men der ligger stadig en del og flyder. Der bliver også kørt i bil på fodboldbanerne.

 

Badminton: (Åse)

Mange motionister da der nu er mange baner.

Dårlig børnetilslutning i år. Kun 12 tilmeldte  Dels p.g.a. opstart af volley da det er de samme årgange.

 

Kun et turneringshold,som måtte trækkes p.g.a. sygdom og frafald. De ”små” spillere er endnu for unge til turnering. Næste sæson skal der evt. forsøges at koordinere med skolen ved opstart. Måske kan skolen,  ved at tilbyde badminton i idrætstimerne få flere til at blive interesseret.

 

Kroket. (Alvilda)

Der er tilmeldt 12 deltagere, der spiller mandag og tirsdag. Ingen turnering i år og ingen forventede udgifter.

 

Byfest: (Jesper m. fl.)

Gik som vanligt godt. Det største overskud nogen sinde på selve byfesten. (Her ses bort fra sponsorløbet). Stor succes med fest i Multihallen.  I år gentagelse med lidt nye justeringer.

 

Til slut en stor tak til de personer der velvilligt har stillet op som dommere.

 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år.

 

Regnskabet  og budgettet fremlagt og gennemgået af kassereren. Regnskabet for Sognehuset fremlagt og gennemgået af Stig. Begge dele blev godkendt.

 

4.Præsentation af forretningsorden.

 

Ingen ændringer siden sidste år.  Der udleveres et eksemplar til volleyudvalget.

 

5. Behandling af evt. indkomne forslag.

Brev fra Esbjerg Kommune ang. Multihallen. Der skal ryddes op på udearealerne hurtigst muligt, ellers sørger Forsyningen for oprydning på Idrætsforeningens vegne.  Stig, Karsten & Morten vil forsøge at organisere nogle folk til oprydning. Der skal fjernes jord/sten og lægges de sidste SF sten.

 

6.Valg af formand

På valg er:  Jesper Rasmussen

Enstemmigt genvalgt

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. På valg er:  Jens Jørgen Christensen

 

Jens Jørgen modtager ikke genvalg og Foreningen takker for det store arbejde han har gjort for Foreningen.

Forslag: Morten Thams

Enstemmigt valgt.

 

8.Valg af 2 suppleanter

Enstemmigt valgt blev : Else Sørensen & Rune Petersen

 

9.Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

Enstemmigt valgt blev Erik Lykke Madsen & Vagn Christiansen. Som suppleant Hans Nielsen

 

10. Evt.

Der blev foreslået at lave en ”velkomstpakke” til nye trænere/ledere og andre interesserede evt. kombineret med henvisning til V. Nebels hjemmeside hvor vi forhåbentlig snart får noget i gang.

 

Den 18/5 kommer der 9 personer på besøg for syn af Multihallen ang. EU midler.

 

Den 19/5 Besøg af underudvalgt for Kultur i Ny Esbjerg Kommune.

 

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god og orden blandt de fremmødte.

VNI er vært ved et stykke smørrebrød.

Marlene Timmerby

referent

Øvrige nyheder

Kontakt VNI: