Ordinær generalforsamling i VNI onsdag den 17. maj 2017 kl. 19.30 i Sognehuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent, samt stemmetællere
2. Formandens beretning, samt orientering fra udvalgene
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år
4. Præsentation af forretningsorden
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af kasserer  På valg er: Kirsten Rasmussen
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  På valg er: Stig Pedersen, Marlene Timmerby
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
10. Evt.

Emner som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest den 8. maj
Foreningen er vært ved et let traktement efter generalforsamlingen. ALLE ER VELKOMNE.
venlig hilsen  Bestyrelsen VNI

Øvrige nyheder

Kontakt VNI: