Generalforsamling VNI Onsdag den 16. maj kl. 19.30 i Sognehuset

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent, samt stemmetællere.

2. Formandens beretning, samt orientering fra udvalgene.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år.

4. Præsentation af forretningsorden.

5. Behandling af evt. indkomne forslag. 

6. Valg af formand

        På valg er: Henrik Christensen                     

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem

        På valg er: Jes Andersen  

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

10. Evt.

Emner som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden
i hænde SENEST den 6. maj 2018

Foreningen er vært ved et let traktement efter general-forsamlingen.
ALLE ER VELKOMNE!

Venlig hilsen, Bestyrelsen – VNI

Øvrige nyheder

Kontakt VNI: